Eindproducten

Het programma Eindproducten beslaat het gedeelte van de keten vanaf het moment dat de fabrieken papier en karton hebben geproduceerd.

De gezamenlijke doelstellingen binnen de Nederlandse papier- en kartonindustrie zijn vormgegeven in de strategische innovatieagenda Creating Sustainable Fibre Solutions (kortweg: CSF). Drie icoontrajecten zorgen ervoor dat we ons profileren als een hightech, duurzame en overal zichtbare sector:

  1. Grondstoffen van de toekomst
  2. Naar een duurzame energievoorziening
  3. High performance materialen

Het werkgebied Eindproducten levert een bijdrage binnen het derde traject.

Het papierproductieproces is een hulpmiddel om vezels om te zetten in eindproducten. Dit proces kan geoptimaliseerd worden, zowel qua efficiëntie als qua kosten. Voor een duurzame toekomst van onze industrie is het echter ook noodzakelijk om nieuwe materiaaleigenschappen en toepassingen van papier en karton te ontwikkelen die een hoge toegevoegde waarde hebben en nieuwe markten ontsluiten. Binnen het icoontraject High performance materialen wordt gewerkt aan het realiseren van meer toegevoegde waarde en klantwaarde via twee routes: door verbeterde producten en aanvullende functionaliteiten (3-5% per jaar) en aanvullende diensten (0-2% per jaar). In verband met de gewenste pre-competitiviteit zal de focus vanuit KCPK vooral gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Als spin-off kunnen de deelnemende VNP-leden samen met Bumaga deze kennis vertalen naar een verdere verbetering van bestaande producten op de bestaande markten.

De term 'Eindproducten' betreft in dit geval de eindproducten bij de papier- en kartonfabrieken tot en met de eindproducten die de consument in handen krijgt. Het werkgebied Eindproducten maakt de vertaalslag van trends in de markt naar de Nederlandse papier- en kartonindustrie om zo bij te dragen aan de continuïteit van onze sector. Onze activiteiten zijn gericht op het verhogen van de prestaties van papier en karton, toevoegen van aanvullende functionaliteiten door bijvoorbeeld oppervlaktebehandelingen of bedrukkingen, combinaties met andere (bio)materialen, nieuwe toepassingen en ketenoptimalisatie.

Visie

Onze visie is dat papier− en kartongebaseerde producten kansen bieden voor toenemende consumentenbehoeften en −trends als duurzaamheid, veiligheid, toegevoegde functionaliteiten, intelligente verpakkingen, meer klein− en consumentenverpakkingen, andere grondstoffen, bewustwording en efficiëntere ketens. Ook al verandert het gebruik van papier en karton, de vraag naar papier blijft wereldwijd ook de komende jaren nog groeien. Innovatie en business development worden steeds belangrijker en onze industrie heeft de toekomst in specialisatie. Daarnaast spelen MKB-toeleveranciers en −afnemers een cruciale rol bij innovaties op het gebied van nieuwe toepassingen van papier en karton. Door onderzoek, ontwikkeling, innovatie, demonstratie, implementatie, consortiavorming en de link tussen industrie en wetenschap werken wij aan het verwezenlijken van de visie. Daarbij wordt gewerkt vanuit het standpunt van de papier- en kartonindustrie en wordt er sterk samengewerkt in de keten en buiten de industrie. Ons uiteindelijke doel is de concurrentiepositie van de Nederlandse papier− en kartonindustrie te verstevigen door onder andere nieuwe producten te ontwikkelen. Papier en karton zijn zo veelzijdig als de ruimte die er is voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.

Impact

Uiteraard heeft de verwezenlijking van de visie impact op onze industrie. Om klaar te zijn voor de toekomst zullen er zaken (moeten en kunnen) veranderen. Door de toenemende vraag naar kleine en speciale verpakkingen bestaat er meer ruimte voor specialisatie. Er is en blijft echter zeker ook ruimte voor bulkproducten, zij het dat het aantal fabrieken die dit produceren beperkt zal zijn. Deze bedrijven moeten dan wel cost leader zijn. Daarnaast zullen bedrijven flexibeler moeten worden om in aanmerking te komen voor toegevoegde waarde en zo het gat tussen kosten en verkoop groter te maken. Bedrukbaarheid wordt ook steeds belangrijker nu er meer vraag komt naar kleinverpakkingen. Om tenslotte niet alles van de keten af te laten hangen, zal onze industrie activiteiten terughalen die op dit moment juist verderop in de keten worden toegepast. Denk daarbij aan het investeren in business en product development en het gebruik van lakken, coatings, speciale inkten, cellulose chemie en oppervlakteafwerking weer bij de papier− en kartonfabrieken in-huis te doen. 

Thema's

Binnen het werkgebied Eindproducten werken we aan drie hoofdthema’s waaronder de verschillende activiteiten vallen: Meer met minder, Extra functionaliteiten en Ketenkansen.

In onderstaande afbeelding wordt geïllustreerd hoe deze worden ingevuld: zo is Lichtgewicht een invulling van het thema Meer met minder, en valt Intelligent binnen Extra functionaliteiten. De onderwerpen Actief en Barrières spelen zich af op het grensgebied van beide thema’s. Overkoepelend zien we in de afbeelding het thema Ketenkansen. Binnen dit thema is circulariteit een pijler die terugkomt in alle andere thema’s en activiteiten. 

Thema's Eindproducten

 

Barrières

BarrieresProjecten binnen het werkgebied Eindproducten bewegen zich steeds meer op het gebied van volledig bio-based materialen. Hierbij ligt de focus op het volledig bio-based, hernieuwbaar en herbruikbaar zijn van zowel het basismateriaal papier en karton als de gebruikte coatings en laminaten, in combinatie met een uitbreiding van de functionaliteiten. Dit traject zal een aantal jaren in beslag nemen, omdat het tijd zal kosten voordat deze nieuwe producten worden geaccepteerd door de hele keten.

De focus van de KCPK-activiteiten in 2016 zal volledig op het gebied van biobased coatings en barrières liggen. Hieronder vallen trajecten als het onderzoeken van combinaties tussen papier/karton en bio-plastics, het aanbrengen van nieuwe, bio-based coatings met bestaande technieken en de ontwikkeling van nieuwe bio-based materialen. 

Actief

ActiefActieve verpakkingen beïnvloeden het interne milieu van de verpakking om de prestatie van het systeem te verbeteren en zo de kwaliteit/levensduur van het verpakte product proactief positief te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door het wegnemen van ethyleen, vocht of zuurstof door chemische of biologische componenten. Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden om extra functies in papier en karton te integreren (chemisch, fysisch, biologisch) of via oppervlaktebehandeling toe te voegen.

In 2015 is de kennisbasis gelegd voor verdere ontwikkelingen richting de markt op het gebied van actieve papieren. Vandaar dat in 2016 activiteiten rondom actief worden opgepakt door Bumaga gericht op de daadwerkelijke productie van actief papier. 

Intelligent

IntelligentBinnen deze activiteit worden de mogelijkheden van extra functies door toevoegen van gedrukte intelligentie bekeken.

Doordat dit traject bij de verwerkers verderop in de keten plaatsvindt, maar ook een traject is waar nog het nodige onderzocht moet worden, is dit een minder nadrukkelijke activiteit in 2016. De ontwikkelingen worden wel gevolgd en er zal indien interessant deelgenomen worden aan (inter)nationale projecten om onze sector te betrekken.


Lichtgewicht

LichtgewichtEen aanhoudende trend in de verpakkingsindustrie is die van lichtgewicht materialen. Nieuwe technieken voor bestaande vezels worden onderzocht en geïmplementeerd waarmee de eigenschappen van de vezels worden verbeterd om zo huidige papier− en kartonsoorten te vervangen door dunnere en lichtere materialen. Ook nieuwe vezels, micro- en nanocellulose en nieuwe technieken kunnen worden gebruikt.

Dit onderwerp zal grotendeels worden ingevuld door de ontwikkelingen in het werkgebied Vezelgrondstoffen. Daarom is ook dit een minder nadrukkelijke activiteit in 2016 binnen het werkgebied Eindproducten.

Circulariteit

CirculariteitCirculaire economie is een onderdeel van innovaties en duurzaamheid, waarbij een systeem wordt gecreëerd dat gericht is op herbruikbaarheid en waardebehoud van producten en grondstoffen. Belangrijke factor hierin is het creëren van meervoudige waarde door (cross-sectorale) ketensamenwerking waarbij niet alleen de economische maar ook de ecologische en sociale waarde van alle betrokkenen in de keten vermeerdert.

Circulariteit is geen opzichzelfstaand thema maar een doorsnijdende pijler binnen alle andere (KCPK) activiteiten.


Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.