Promotie Jobien Laurijssen

Op 8 juli is voormalig KCPK medewerkster Jobien Laurijssen aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op haar proefschrift Energy use in the paper industry. Haar promotoren waren André Faaij en Ernst Worrell.

Energiegebruik in de papierindustrie

Vanwege haar grootschalige inzet en toegang tot biomassa lijkt de papierindustrie goed gepositioneerd binnen de opkomende bio-based economie. Tegelijkertijd zijn de economische prestaties van de papierindustrie zeer gevoelig voor energie-, materiaal-, en CO2-prijzen, wat capaciteitsuitbreidingen en investeringen in nieuwe technologieën riskant maakt; het is dus essentieel dat de sector innoveert en haar energie- en materiaalefficiëntie verhoogt.

In de meeste papierfabrieken kan 20-25% aan energie worden bespaard (t.o.v. 2005); een groot deel hiervan door de inzet van bestaande technieken zoals bleek uit een gedetailleerde energie-benchmark tussen 23 Nederlandse papierfabrieken. Verdere ontwikkelingen in droogtechnologie moeten voor de rest zorgen. Ook is gekeken naar kansen in energieopwekking. De Nederlandse papierindustrie heeft door de hoge inzet van WKK een hoge energie-efficiëntie, maar momenteel staat de inzet van WKK, om economische redenen, onder druk.

De in Nederland beperkte beschikbaarheid van biomassa en andere mogelijkheden voor duurzame warmteopwekking maken echter dat er weinig alternatieven zijn. Handhaving van WKK in de Nederlandse papierindustrie is dus van essentieel belang is om negatieve effecten in energiegebruik en CO2-emissies te vermijden.

Dezelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van recycling. Nederland heeft een hoog papierrecycling percentage (75%) wat heeft geresulteerd in ca. 3 Mt vermeden CO2-uitstoot per jaar ten opzichte van een situatie zonder recycling. Een verdere toename van recycling is in Nederland nauwelijks te verwachten, omdat de grens van wat economisch en technisch haalbaar is, bijna is bereikt. Slechts enkele Europese landen hebben deze grens bereikt, en in veel landen is dus nog wel ruimte voor groei in papierrecycling.

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.