Informatie:
01-06-2017
KCPK, Ijsselburcht 3, 6825 BS, Arnhem

Bijeenkomst Vezelgrondstoffenplatform

Op donderdag 1 juni heeft een bijeenkomst van het platform Vezelgrondstoffen plaatsgevonden. Deze is vormgegeven rond de uitkomsten van een aantal projecten welke zijn uitgevoerd onder de paraplu van MEE (Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie). 

Papier met meer performance

Als gevolg van een afnemende kwaliteit van de grondstof oudpapier, het inzetten van nieuwe grondstoffen (bijv. éénjarige gewassen en gras) alsmede de vraag naar lichtgewicht producten met betere prestaties, staat performance-verbetering van papierproducten, met name sterkte-verhoging, voor de gehele papierindustrie in de schijnwerpers. De sterkte-eigenschappen van papierproducten kunnen op verschillende wijzen verbeterd worden: 

  • Toevoegen van gewenste of afscheiden van ongewenste pulpdelen
  • Het opwaarderen van de pulp, mechanisch (malen van pulp(fracties)) of chemisch (toepassen van hulpstoffen, zoals zetmeel, enzymen en nanocellulose)

Binnen dit project zijn de opties onderling vergeleken en is diepgaander gewerkt aan een nieuwe fractioneringstechnologie waarmee oudpapier in vier verschillende fracties is gescheiden. Vervolgens zijn de fracties separaat opgewaardeerd (met conventionele of compressie refining) of afgescheiden, waarna de fracties weer zijn teruggemengd. Diverse fabrieken hebben de toepasbaarheid van de verschillende fracties verkend.

Papiercalculator

Grondstoffen vormen veelal de voornaamste kostenpost voor papierproductie. De selectie van de grondstoffen vindt voornamelijk plaats op basis van kostprijs. Daarmee wordt (veelal vanwege een gebrek aan inzicht) niet altijd rekening gehouden met de invloed van grondstofkeuze op de energie- en materiaalefficiëntie van het papierproductieproces. Zo heeft grondstofkeuze ook invloed op:

  • Energieverbruik in de stofvoorbereiding en op de papiermachine (reinigen, malen, drogen)
  • Vezelverlies naar zijstromen
  • Hulpstofverbruik voor het bereiken van de gewenste eindproducteigenschappen
  • Hulpstof- en energieverbruik bij de afvalwaterzuivering

Het resultaat van het project is een berekeningsmodel waarmee de papierfabrieken (op basis van ingevoerde eigenschappen van de geselecteerde grondstoffen en het eigen proces) tot een meer afgewogen grondstofselectie kunnen komen. Zo worden de eigenschappen van grondstoffen meegenomen (gemeten in laboratorium) om de overall kostprijs van het grondstofdeel te bepalen. Dus uitgaande van de grondstofsamenstelling wordt gecorrigeerd voor aanwezige niet-papierdelen alsmede benodigde energiekosten. Met het berekeningsmodel zijn grondstoffen onderling op "netto vezelwaarde" te vergelijken (inclusief benodigde droogenergie op de papiermachine) in plaats van enkel op inkoopprijs.

Grondstoffen van de toekomst

In dit icoonproject, dat een onderdeel vormt van de Creating Sustainable Fibre Solutions strategie van de VNP, is door een groot aantal bedrijven uit onze industrie samengewerkt aan het bij elkaar brengen van informatie, promoten en toepassen van alternatieve vezelgewassen. Binnen het vezelgrondstoffenplatfrom worden deze informatie en ervaringen verder uitgewisseld met de overige bedrijven.

De presentaties van de dag zijn beschikbaar voor KCPK leden; neem a.u.b. contact met Michiel Adriaanse op (m.adriaanse@bumaga.nl, 06 470 470 24).  

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.